Kde nás najdte Dotace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Pokračování úvodníku o obci

Obec Doloplazy

Doloplazy

Vznik obce se datuje do r. 1354, Doloplazy byly tehdy sídlem alodiálního statku. První zmínka o Poličkách pochází z roku 1348. Obě obce byly sloučeny v r. 1953, Poličky se staly místní částí Doloplaz. Obec zahrnuje katastrální území Doloplazy a Poličky o rozloze 291 ha.

Území Doloplaz je součástí Hornomoravského úvalu, terén je mírně členitý svažující se k vodním tokům říček Brodečky a Želečky. Nadmořská výška 208- 256 m n.m.

Obec náleží do mikroregionu Němčicko, okres Prostějov, Olomoucký kraj.

V současnosti zde žije 560 obyvatel, z toho mládeže do 18 let  18%, od 18 do 50 let téměř polovina a nad 50 let  více než 30%, průměrný věk 40,5 (údaje k 1.1.2014).

Obec je napojena státními silnicemi III. třídy a železniční tratí. V obci je autobusová zastávka. Několik km od obce je sjezd na dálnice (Brno-Prostějov-Olomouc,..., Brno- Kroměříž-Zlín,...).

Obec je zřizovatelem Mateřské školy. V budově zámku sídlí obecní úřad a denní ordinace praktického lékaře, což oceňují především starší občané. Sídlí zde i MAS Na cestě k prosperitě. Majetkem obce je i místní prodejna potravin. Rozvíjí se malé a střední podnikání. Obec je zapojena do aktivní činnosti mikroregionu „Němčicko". Má vybudovanou čističku odpadní vod s hloubkovou kanalizací, vodovod a je plně plynofikována. V r. 2012 byla dostavěna větev hloubkové kanalizace v ulici směr Želeč (dotace OK).

V obci je místní bezdrátový rozhlas, na obecním úřadě je místní pracoviště Czech Point, mateřská škola, obecní prodejna i místní knihovna využívá internet, který je přístupný i veřejnosti. Obec vydává čtvrtletník „Zpravodaj obce Doloplazy a místní části Poličky".

Původně byly Doloplazy krátkou ulicovkou uzavřenou budovou zámku, výstavba cukrovaru a železnice v 19. stol. a s tím spojený rozvoj obce však tuto strukturu setřel. V Poličkách zůstala do jisté míry zachována struktura návesní vsi s dominantou nejvýše položené kapličky.

Obci Doloplazy dominuje soubor zámku v parkem. Původně renesanční zámek, přestavěný v r. 1729 v barokní podobě, vyhořel v roce 1904. V r. 1905 započato se stavbou nového zámku v historizujícím slohu německé vily. Přilehlé zámecké budovy, střecha zámku i nádvoří byly v nedávných letech zrekonstruovány, provedena byla i revitalizace zámeckého anglického parku. Opraveny  byly i kapličky  Cyrila a Metoděje a Andělů strážných, také boží muka v polích má nový kabát. Restaurovány byly  sochy před kaplí, upraveno přilehlé prostranství. Zrestaurován byl i kříž u cesty při výjezdu z obce směr Nezamyslice, který společně s druhým křížem na opačném konci obce vyznačoval  v minulosti začátek a konec vesnice. Nově vystavěn kříž u cesty v Poličkách. 

V roce 2009 otevřena nová hasičská zbrojnice, postavena svépomocí (úvěr), upraveno i prostranství před a okolo ní. Dále v posledních letech upraveno prostranství vedle obecní prodejny, vstup do zámecké zahrady, budova bývalé moštárny (nyní dílna a garáž pro obec. multikáru), šatny na fotbalovém hřišti, zakoupen nový venkovní mobiliář (dotace MAS). V r. 2012 přiznána dotace z PRV na opravu východního a západního vstupu do zámku a úpravu hlavní pěšiny v zámeckém parku (dotace získána prostřednictvím MAS).

Obec ve spolupráci s místními organizacemi se snaží zachovávat, obnovovat i vytvářet nové tradice vyplývající ze života na vesnici přizpůsobené dnešní době. V průběhu celého roku se v obci konají akce navazující na různé, nejen místní zvyklosti. Např. zahájení roku Novoročním výšlapem do sousední Želče, v lednu a únoru se pořádají plesy a dětské šibřinky, o velikonocích i v průběhu roku vytváříme s dětmi v obecní klubovně jarní věnečky a různé ozdoby, organizujeme sportovní akce ke dni osvobození obce (Kolečkový víceboj pro děti, Stezka všestrannosti, noční závod na kole pro dospělé), besídky ke dni matek či k vánocům, oslavy hodových dní v Doloplazech i v místní části Poličky (dětská odpoledne, sportovní soutěže, hodové zábavy, hodová mše svatá), letní prázdninové výlety pro děti a rodiče, podzimní „lampionový průvod“ Posviťme si na strašidla, dětské diskotéky, hasičské závody, turnaj v ping-pongu a další akce.

Pro děti ze všech mateřských škol mikroregionu (na 160 dětí) pořádáme od roku 2005 „Sportovní olympiádu MŠ mikroregionu Němčicko“ na fotbalovém hřišti, kde malé děti soutěží v několika  sportovních disciplínách.

V obci jsou v současnosti 4 aktivní občanská sdružení – Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub FC Morávia Doloplazy, Občanské sdružení Poličáků a nedávno vzniklé sdružení Místní ženy.

Místní kronikáři vedou kroniku a zároveň i místní knihovnu, ve které je i možnost internetu pro občany. Nepravidelně se pořádají výstavy k různým příležitostem (např. k 660 letům Poliček či k 85 letům založení SDH).

V obci  vzniklo v 90-tých letech min. století několik soukromých firem – v zemědělských areálech vznikly pily a výroba drobného betonu, dále je v obci klempířství, autoopravna, daňové poradenství,  kadeřnictví, sezónní cukrárna, firma Revital – lisovaný plast ,  podnikatelé v autodopravě, staveb. mechanizaci, stavebnictví a dvě pohostinská zařízení. Největší soukromou firmou v obci je závod ŽPSV Doloplazy, který v současnosti zaměstnává cca 250 lidí.

V těsné blízkosti obce se nachází několik rybníků, místní organizace rybářského svazu je v Němčicích n.H. Myslivci z naší obce jsou členy mysliveckých sdružení v okolních obcích. V katastru naší obce se  tito myslivci pravidelně starají o zvěř, přikrmují a udržují  životní prostředí. Myslivecké sdružení Nezamyslice má v naší obci odchovnu bažantů. O tuto odchovnu se stará myslivec z naší obce. Místní myslivci také napomáhali při vytvoření tůní v těsné blízkosti obce  vedle zahrádkářské kolonie.