Menu
Obec Doloplazy
okr. Prostějov

Návrh územního plánu Doloplazy pro veřejné projednání Více zde..

SPOZ

SPOZ

SPOZ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 27. ŘÍJNA 2010

Ve středu 27. října v 16:00 hod se konalo další vítání nejmladších dětí naší obce. V obřadní síni obecního úřadu byla přivítána miminka Lucie Pavlíková, Jakub Mareš a Michala Kocourková. Pan Starosta členky SPOZ děti přivítali mezi občany obce Doloplazy a dětem i rodičům popřáli zdraví, lásku, štěstí a krásný život v naší obci. Básničky přišly přednést dvě malé školačky Adélka Cesarová a Karolínka Dostálíková. Děti dostaly na památku plyšovou hračku, maminky z rukou pana starosty kytičku a od obce Doloplazy náležitý finanční příspěvek. Ještě přípitek na zdraví všech, ale především těch nejmenších a také nezbytné foto v "obecní" kolíbce. A kdopak bude v kolíbce další? Kdoví...

Foto z vítání občánků naleznete úplně dole pod textem.

JUBILANTI OBCE JARA 2010

Jaro roku 2010 patřilo těmto jubilantům: paní Jaroslava Křepelková, paní Anna Zbraňová a paní Marie Májová. Paní Anna Zbraňová je ve svých 97 letech nejstarší občankou naší obce. I přes svůj věk je stále čilá a zajímá se stále např. o četbu knih a také, jak jsme se dozvěděli, sleduje se zájmem i televizi. Další jubilantkou po paní A. Zbraňové a její dceři J. Křepelkové byla paní Marie Májová, která věnovala spoustu let práci pro naši obec. Všem jubilantům popřáli členky SPOZ a zástupci obce hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a pohody v rodinném kruhu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 26.3.2010

V pátek 26.3.2010 byli na obecním úřadě přivítáni nejmladěí občánci naší obce - Elenka Přibylová, Mireček Konečný a Ondřej Řeřucha.

Na úvod zahrál Vojta Přibyl na flétnu. Pan starosta našim nejmenším popřál do života zdraví, štěstí a laskavé rodiče. Rodičům zase, aby jim jejich ratolesti dávali jen radost. Terezka a Lucka Žurowská, Adélka Césarová, Kája Dostálíková a Martinka Pavlíková zarecitovaly pěkné básničky. Nečekané, ale milé zpestření připravil Tomášek Přibyl, který své sestřičce Elence zazpíval krátkou písničku.

Děti do vínku dostaly od OÚ finanční příspěvek a plyšovou hračku, maminky od pana starosty růžičku a od přednášejících děvčátek petrklíč. Na závěr se rodiče podepsali do kroniky a připili si s panem starostou a členkami SPOZ na zdraví svých dětí.

Foto z tohoto přivítání malých občanů Doloplaz naleznete až dole pod textem.

ZIMA 2009/2010

Koncem roku 2009 navštívili zástupci obce s panem starostou paní Martu Plačkovou, aby jí poblahopřáli k životnímu jubileu. Další jubilantkou obce Doloplazy se jako první v roce 2010 stala paní Božena Fišerová, kterou členky SPOZ navštívily počátkem února. Popřály jí pevné zdraví, štěstí a spokojenost a stejně jako všem našim jubilantům předaly krásnou kytičku a dárek od obce.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

V sobotu 19. prosince bylo pro naše seniory připraveno vánoční posezení.

Po přivítání všech hostů i účinkujících starostou obce předvedly vánoční pásmo děti z naší mateřské školy pod vedením své učitelky paní Marie Zelinkové. Dále vystoupila děvčata z první třídy základní školy v Nezamyslicích s vánočním pásmem koled a veršů a zakončeným písní J. Ledeckého Ryba rybě... Pásno s dětmi připravila jejich třídní učitelka paní Dagmar Halašová. Po nich následovalo vystoupení malých hudebníků z Poliček Vojty Přibyla a Lucky Žurowské a jejich mladších sourozenců Tomáška P. a Terezky Ž. s básničkami.

Dalším bodem programu byla módní přehlídka v retro stylu "Z šatníků našich babiček". Moderovala ji paní Sypková a jako medelky se představily slečny Pavla Sypková, Mirka Černá, Veronika Tihelková a "kamarádskou výpomoc" poskytl Tomáš Heža, který se zhostil role modelky opravdu statečně... Kdo přišel, určitě nelitoval.

Foto z této vánoční akce naleznete ve Fotogalerii roku 2009-12.

ZIMA 2009

Členky SPOZ v uplynulém období navštívily u příležitosti životního jubilea tyto naše spoluobčany: paní Martu Šmakalovou, paní Annu Lužnou a paní Bernardinu Mojtkovou.

Fotografie z jednotlivých návštěv členek SPOZ najdete úplně dole pod textem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16. října 2009

V pátek 16. října 2010 se na obecním úřadě uskutečnilo vítání nejmladších občánků naší obce - Lukáška Kocourka a Anabelky Gabrišákové.

Pan starosta popřál maloškům hodně štěstí, zdraví a životní pohody, rodičům zase mnoho trpělivosti a lásky při výchově svých ratolestí. Poté zahrál na flétnu Vojta Přibyl a děti z mateřské školy přednesly pěkné básničky. Na závěr dostaly děti plyšovou hračku a finanční příspěvek od OÚ a maminky kytičku. Do naší obce přibyly dvě miminka - Elenka Přibylová a Miroslav Konečný.

Foto naleznete dole pod textem.

LÉTO A PODZIM 2009

V uplynulém období navštívili zástupci Sboru u příležitosti významného životního jubilea pana Ludvíka Simerského, paní Marii Kučerovou, p. Marii Judasovou, pana Jaroslava Fišera, paní Františku Rýglovou, pana Aloise Pecinu a paní Aloisii Juráškovou.. Do dalších let jim popřáli hlavně pevné zdraví, hodně lásky a spokojenosti.

Dále se SPOZ zúčastnil slavnostního stužkování našich budoucích prvňáčků. Spolu s panem starostou byly dětem předány pohádkové knížky a kytička, rodičům pak finanční příspěvek na vybavení do školy. Svým mladším kamarádům zahráli několik skladeb Martinka Pavlíková a Lucka Žurowská na klávesy a Vojta Přibyl na flétnu.

Foto jubilntů najdete pod textem dole, foto ze ztužkování ve fotogalerii.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKY

20. a 22. května 2009 se pod hlavičkou občanského sdružení Diakonice Broumov, které je neziskovou organizací poskytující sociální služby, konala humanitární sbírka, při níž mohli naši spoluobčané poskytnout oblečení, obuv, lůžkoviny, ručníky, domácí potřeby, přikrývky atd. Všechny darované věci byly 26. května odvezeny do Broumova.

Diakonie Broumov děkuje všem, kteří ochotně přispěli do sbírky, která se konala v různých místech celé naší republiky.

2. července 2009 se konala další humanitární sbírka, tentokrát na pomoc obci Životice na Novojičínsku, která byla těžce postižena letošními ničivými povodněmi.

Po telefonické domluvě s obcí Životice byli naši občané požádáni o konkrétní věcnou podporu - především čisticí a hyg. prostředky, trika a gumové boty. Do sbírky přispělo celkem 56 doloplazských rodina nebo občanů, dále organizace SDH Doloplazy a Rosa market. Za finanční prostředky byly na přání obce Životice nakoupeny ještě další výše uvedené věci.

Dopravu těchto věcí financoval podnik ŽPSV Doloplazy. Všechny věci byly zavezeny a předány zástupci naší obce přímo v obci Životice v pátek 3. července 2009.

Obec Životice děkuje všem dárcům za projevenou solidaritu.

ZIMA-JARO 2009

Prvním letošním jubilantem se stal pan František Lužný z místní části Poličky. Dalším jubilantem byla paní Anna Zbraňová - nejstarší obyvatelka naší obce, která letos oslavila (snad to můžeme prozradit) 96 let.

Dalšími jarními jubilanty se stali Jaroslav Fišer, Alois Pecina, Františka Rýglová, Aloisie Jurášková a Marie Judasová.

Sbor pro občanské záležitosti i starosta obce všem popřáli pevné zdraví, hodně lásky a spokojenosti a do dalších let ještě spoustu krásných chvil mezi svými nejbližšími.

Fota jubilantů jsou dole pod textem.

ROČNÍ BILANCOVÁNÍ SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Sbor pro občanské záležitosti se v letošním roce spolupodílel na akcích pořádaných obecním úřadem. Průběžně jsme navštěvovaly naše spoluobčany, kteří v letošním roce oslavili kulaté životní jubileum - letošní podzim a zimu to byli Josef Judas, Jan Golis., Ludmila Říhová, Vlastimil Gregor a Božena Golisová.V letošním roce jsme přivítaly 5 nových občánků naší obce.

Při těchto akcích s námi spolupracují děti z naší mateřinky a Vojta Přibyl s maminkou.

Zapojily jsme se také do sportovních akcí pro děti, olympiády mateřských škol či akce Mikroregion Němčicko se baví.

Foto z našich návštěv u jubilantů můžete vidět dole na této stránce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - podzim 2008

V pátek 28. listopadu přivítal sbor pro občanské záležitosti s panem starostou na obecním úřadě nejmladší občánky naší obce a jejich rodiče.

Malošky přivítala a představila paní Vlasta Matoušková - ředitelka MŠ. Jsou jimi Jan Zbořil, Marek Nečacký a Natálie Mrvcová.

Maloškům zarecitovaly děti z mateřské školky a Vojta Přibyl s maminkou zahráli na flétnu. Pan starosta našim nejmladším občánkům popřál krásný vstup do života, laskavé a milující rodiče, klidné a šťastné dětství. Rodičům zase mnoho trpělivosti, lásky a pochopení při výchově svých dětí. Rodiče dětí dostali od obecního úřadu finanční obnos, malošci hračku a maminky kytičku. Potom si rodiče s panem starostou a členy Sboru pro občanské záležitosti připili sklenkou vína na zdraví našich nejmladších spoluobčanů a rodiče se podepsali do kroniky.

Na závěr se děti vyfotogafovaly v kolébce a poté se všichni rozešli do svých domovů.

Fotografie dětí z tohoto vítání občánků můžete vidět na této stránce dole pod textem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - léto 2008

V pátek 27.6.2008 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni dva "jarní" občánci - Jiří Doležel (nar. 10.4.2008) a Marie Rundtová (nar. 10.5.2008). Starosta obce L. Sypko popřál dětem hodně zdraví a rodičům mnoho trpělivosti při výchově svých ratolestí.

Maloškům a jejich rodičům zarecitovaly děti z místní mateřské školy a na flétnu zahrál Vojta Přibyl s maminkou. Poté předal rodičům pan starosta se zástupkyní SPOZ paní Raškovou hračku a finanční hotovost, maminkám kytičku.

Na závěr proběhl zápis do pamětní knihy a rodiče si se zástupci obce připili na zdraví svých dětí.

Foto z tohoto vítání občánků najdete na této stránce dole pod textem.

JARO 2008

Květnovými a červnovými jubilanty, kterým Sbor pro občasnké záležitosti popřál hodně zdraví a životní pohody, byli pan Jan Šimeček, paní Jiřina Medková a paní Jaromíra Mullerová.

Ještě jednou "Gratulujeme!".

Fotografie z těchto slavnostních chvil si můžete prohlédnout pod textem na této stránce.

NEJSTARŠÍ OBČANKA DOLOPLAZ SE DOŽÍVÁ VÝJIMEČNÝCH 95 LET

V pondělí 21.4. oslavila výjimečné životní jubileum 95 let paní Anna Zbraňová, která je nejstarší občankou Doloplaz.

Paní Anna pochází z malebné obce na Valašsku – ze Štítné nad Vláří, v Doloplazích na Prostějovsku žije od svého sňatku v roce 1931. Proto právě z Valašska a z Prostějovska přijeli o víkendu gratulanti, kteří drahou „babičku“ potěšili nejen svou návštěvou a záplavou květin, ale také krásnými písničkami. Na oslavě nechyběl ani nejmladší člen rodiny – roční prapravnouček Honzík.

Jak jsme se dozvěděli, paní Anna dosud ráda čte – různé povídky, ale i celé romány, živě se zajímá o okolní dění a donedávna ještě s radostí pracovala na zahrádce. Láska k přírodě, k cestování, ke knihám a hlavně zdravý životní optimismus ji doprovázejí celým životem.

Přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody v kruhu svých nejbližších.

Fotografie najdete pod textem na této stránce.

ZIMA 2007 - březen 2008

Dalšími jubilanty, které Sbor pro občanské záležitosti navštívil a popřál jim k jejich významnému životnímu jublileu, byli pan Emanuel Hubený, paní Mária Vránová, v březnu jsme byli popřát paní Jaroslavě Čížkové, paní Jiřině Buriánková, panu Jiřímu Škrkánkovi a paní Marii Zapletalové.

Fotografie z těchto slavnostních chvil si můžete prohlédnout na této stránce pod textem.

Vítání občánků - podzim 2007

Do života v naší obci byli přivítáni další občánci - tentokrát to byli Petřík Špaček a Kristýnka Kroupová. Zdraví. lásku a vše nejlepší popřál dětem i jejich rodinám starosta obce, členky SPOZ předaly upomínky na toto sváteční odpoledne. S malým pásmem básniček a písniček vystoupily holčičky z naší mateřské školy.

Fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout na této stránce dole.

PODZIM 2007 - OPĚT NOVÉ SLOŽENÍ SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti prodělal další změnu svého složení. Jeho předsedkyní se stala paní Dana Sypková, členkami sboru jsou paní Dana Rašková a paní Ludmila Nováková.

První akcí sboru v novém složení bylo vítání občánků Doloplaz - Petra Špačka a Kristýnky Kroupové.

Fotografie z jednotlivých akcí jsou na této stránce dole.

SPOZ v novém

Od 1.11.2006 funguje Sbor pro občanské záležitosti v novém složení. Dlouholetá předsedkyně paní Vlasta Matoušková v říjnu 2006 ukončila svou činnost ve Sboru. Za její činnost ve Sboru jí patří velké poděkování. Novou předsedkyní se stala sl. Lucie Jozková, členkami jsou: paní Dana Rašková, paní Hana Žurowská, sl. Marie Antlová a sl. Jana Slavíčková.

Prvním jubilantem, který uvítal SPOZ v novém složení, byl pan Jaroslav Máj z Poliček, který 8.11.1931 oslavil životní jubileum.

Datum vložení: 19. 11. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2022 13:05
Autor: Správce Webu

Organizace