Menu
Obec Doloplazy
okr. Prostějov

Návrh územního plánu Doloplazy pro veřejné projednání Více zde..

O obci

Základní informace

Území Doloplaz a Poliček je součástí Hornomoravského úvalu, široké příkopové propadliny. Terén je mírně členitý. Svažuje se k vodním tokům, v nadmořské výšce v rozpětí od 208 do 256 m n.m. Doloplazy i Poličky vznikly v nížinné poloze přítoku říčky Brodečky. Urbanistická struktura Doloplaz byla do značné míry setřena industrializací v 19. století vybudováním železnice a v poslední době pak výstavbou dvou panelových domů v centru. Původně byly krátkou ulicovou uzavřenou na severu budovou zámku a zámeckou zahradou o rozloze 1,5 ha. Plošný rozvoj obce byl výrazně omezen cukrovarem na západním okraji sídla a železniční tratí na východě. Urbanistická struktura Poliček zůstala zachována. Život v obci je odvozen od současných podmínek. V budově zámku je ordinace praktického lékaře což oceňují především starší občané. Rozvíjí se malé a střední podnikání. Obec je zapojena do aktivní činnosti mikroregionu „Němčicko“. Má vybudovanou čističku odpadní vod s hloubkovou kanalizací, vodovod a je plně plynofikována. Projekty a záměry samosprávy obce jsou nyní vedeny k soustavnému zlepšování životního prostředí i na výsadbu zeleně s úpravou nevyužitých ploch, opravy místních komunikací, a to vše ke spokojenosti občanské veřejnosti.

Statistické údaje

Počet částí: 2

Katastrální výměra Doloplazy: 208,1 ha; Poličky: 83,07 ha

Nadmořská výška: 208 - 256 m.n.m.

Počet obyvatel: 547 (k 24.11.2020)

Průměrný věk: 44

Pošta: ne, jen v Nezamyslicích

Zdravotnické zařízení: ano - obvodní lékař - MUDr. Radka Červenková (Všeobecný lékař - Ordinační hodiny

Lékárna: ne, jen v Němčicích nad Hanou

Policie: ne, jen v Němčicích nad Hanou

Škola: Mateřská škola se školní jídelnou, příspěvková organizace

Vodovod: ano

Plynofikace: ano

Kanalizace (ČOV): ano

Památkové objekty: zámek (kulturní památka), zámecká zahrada, socha sv.Jana Nepomuckého před kapličkou, mateřská škola s reliéfem J.A.Komenského s dětmi, kaple sv. Cyrila a Metoděje v Doloplazech, kaple Andělů strážných v Poličkách , Boží muka v poli (směr Dobromilice - pod bažantnicí)), kříže u cesty (u cesty směr Nezamyslice, u cesty  naproti ŽPSV (směr Dobromilice), u cesty v Poličkách (naproti pomníku)

Sport a kultura: fotbalové hřiště, hasičský sport, dětské hřiště za MŠ otevřené i pro veřejnost, malé dětské hřiště v místní části Poličky, vodní plochy - soukromé rybaření, víceúčelové hřiště

Dopravní spojení: autobusové spojení: Prostějov, Němčice, Nezamyslice, Brodek u PV, Otaslavice, dálnice Brno - Praha - Olomouc - Ostrava vzdálená 7 km, vlakové spojení: Nezamyslice, Prostějov, Olomouc

Charakteristika obce

  • Koncepční dokumenty obce

Vznik obce se datuje do r. 1354, Doloplazy byly tehdy sídlem alodiálního statku. První zmínka o Poličkách pochází z roku 1348. Obě obce byly sloučeny v r. 1953, Poličky se staly místní částí Doloplaz. V současnosti zde žije 568 obyvatel, z toho mládeže do 18 let  18%, od 18 do 50 let téměř polovina a nad 50 let  více než 30%. Původně byly Doloplazy krátkou ulicovkou uzavřenou budovou zámku, výstavba cukrovaru a železnice v 19. stol. a s tím spojený rozvoj obce však tuto strukturu setřel. V Poličkách zůstala do jisté míry zachována struktura návesní vsi s dominantou nejvýše položené kapličky. Obec je napojena státními silnicemi III, třídy a železniční tratí. Několik km od obce je sjezd na dálnice. V obci je autobusová zastávka. Pracovní příležitosti v obci nejsou příliš příznivé. Jediný větší podnik je ŽPSV Doloplazy, výrobce staveb. prefabrikátů. Více než polovina obyvatel vyjíždí za prací do blízkého či vzdáleného okolí. Území Doloplaz je součástí Hornomoravského úvalu, terén je mírně členitý svažující se k vodním tokům říček Brodečky a Želečky. Nadmořská výška 208- 256 m n.m. Obec náleží do mikroregionu Němčicko, okres Prostějov, Olomoucký kraj. Program obnovy vesnice zpracoval v r. 1998 ing. Arch. Emil Navrátil, Urbanistické středisko Brno s.r.o., projednáno po předešlém zveřejnění občanské veřejnosti a následně schváleno Zastupitelstvem obce 1.8.1999. Příjmy obce v r. 2009 byly oproti schválenému rozpočtu navýšeny o 1.300 tis. Kč, zejména díky přijatým dotacím. U daňových příjmů došlo ke snížení o 670 tis. Kč. Díky navýšení příjmů bylo možno navýšit i výdaje, které se týkaly oprav a investic do majetku obce. Při tvorbě rozpočtu pro rok 2010 se vycházelo ze skutečnosti roku 2009 , zejména s přihlédnutím k nenaplnění daňových příjmů. Celkové příjmy rozpočtu: 5.017 tis. Kč, z toho daňové 3.756 tis. Kč, nedaňové 1.058 tis Kč, kapitálové 50 tis. Kč, dotace 177 tis. Kč. Výdaje rozpočtu: 5.017 tis. Kč, z toho výdaje na investice a opravy 675 tis. Kč, běžné výdaje 4.342 tis. Kč.

  • Společenský život a aktivity občanů

Obec ve spolupráci s místními organizacemi se snaží zachovávat, obnovovat i vytvářet nové tradice vyplývající ze života na vesnici přizpůsobené dnešní době. V průběhu celého roku připravujeme nejednu akci navazující na různé, nejen místní zvyklosti. Např. letošní rok jsme zahájili Novoročním výšlapem do sousední Želče, o velikonocích i v průběhu roku vytváříme s dětmi v obecní klubovně jarní věnečky a různé ozdoby, organizujeme sportovní akce ke dni osvobození obce (Kolečkový víceboj pro děti, noční závod na kole pro dospělé), besídky ke dni matek či k vánocům, oslavy hodových dní v Doloplazech i v místní části Poličky (dětská odpoledne, sportovní soutěže, hodové zábavy, hodová mše svatá), letní prázdninové výlety pro děti a rodiče, podzimní „lampionový průvod“ Posviťme si na strašidla, dětské diskotéky, turnaj v ping-pongu a další akce. Velký prostor má v naší obci samotný advent a vánoce – s dětmi vykrajujeme a zdobíme v klubovně obce „mikulášské perníky“, které o několik dnů později  společně s voňavým svařákem a horkým čajem tvoří malé adventní občerstvení pro všechny přítomné při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v zámeckém parku. Vánoční strom zdobí děti ve spolupráci s místním sborem hasičů a jeho slavnostní rozsvícení je vždy spojeno s hudebním vystoupením místních dětí a komorního pěveckého sboru a kouzelnou vánoční atmosférou. Obec  se zapojuje pravidelně do akcí Mikroregionu Němčicko – v r. 2008 se konal u nás 10. ročník kulturně-sportovního odpoledně „Mikroregion Němčicko se baví“ a také oslava 660 let od založení místní části Poličky (při této akci navštívilo naši obec na 1 000 lidí). Pro děti ze všech mateřských škol mikroregionu pořádáme již desátým rokem „Sportovní olympiádu MŠ mikroregionu Němčicko“ na fotbalovém hřišti, kde malé děti soutěží v několika  sportovních disciplínách (loňského ročníku se účastnilo již 160 dětí). Při organizaci pomáhají místní občané včetně mládeže. V obci jsou v současnosti 3 občanská sdružení – Sbor dobrovolných hasičů, Místní ženy, z.s. a nedávno vzniklý Rybářský spolek Doloplazy, z.s.. Hasiči jsou nejaktivnějším spolkem v obci, v průběhu celého roku spolupracují s obecním úřadem při realizaci mnoha akcí a svou technikou pomáhají i samotným občanům. Účastní se soutěží v hasičském sportu od veteránů, dospělých i mládeže, organizují soutěže i hasičské plesy. V roce 2008 byla dokončena stavba nové hasičské zbrojnice a vydláždění prostoru před ní, což výrazně zlepšilo vzhled celé návsi. Stavba vznikla svépomocí,  podíleli se na ní hasiči společně s místními občany,  odpracováno bylo při demolici staré stavby asi 1 000 hodin bezplatně, při samotné výstavbě každý člen odpracoval dalších 60 hodin bezplatně a následně bylo odpracováno celkem 5 000 hrazených brigádnických  hodin. Další brigádnické hodiny byly odpracovány při úpravě prostranství u obchodu,  výstavbě nového dětského hřiště za mateřskou školou, úpravě dětského hřiště v Poličkách, výrobě plakátové tabule. Všechny spolky stejně jako i obec pracují s mládeží a snaží se vychovávat v nich své nástupce. Začleňují je do organizace jednotlivých akcí a dávají jim možnost seberealizace. Obec vydává čtvrtletník „Zpravodaj obce Doloplazy a místní části Poličky“, místní kronikáři vedou kroniku a zároveň i místní knihovnu, ve které je i možnost internetu pro občany. Nepravidelně se pořádají výstavy k různým příležitostem (např. k 660 letům Poliček či k 85 letům založení SDH). O kapličku se starají místní občané – pořádá se zde hodová mše svatá, zdobí se u příležitosti velikonoc i vánoc, prostranství u kapliček stejně jako i u křížů je pravidelně udržováno zaměstnanci obce i místními občany. Obec bychom chtěli ještě doplnit vhodným mobiliářem do různých míst v obci (zažádali jsem o dotaci).  Kde by se mohli lidé ještě více potkávat a trávit volný čas.  V současnosti probíhá výsadba rostlin na několika plochách  na návsi – podílejí se na ní pracovníci obce společně s místními občany.

  • Podnikání

Po roce 1990 byla v naší obci zrušena  veškerá zemědělská výroba, obec i většina občanů (vlastníků zem. půdy) pronajímá půdu Agrodružstvu Tištín. Ze zemědělských staveb na území obce jsou soukromé dřevařské závody (pily). V obci není žádný soukromý zemědělec. V obci  vzniklo v 90-tých letech min. století několik soukromých firem – výše uvedené pily, Etrin – výroba drobného betonu ( již zanikla ), klempířství, autoopravna, daňové poradenství,  kadeřnictví, masáže (obě využívají vedlejší prostory obce v mateřské škole), firma Revital – lisovaný plast,  podnikatelé v autodopravě a pohostinské zařízení. Největší soukromou firmou v obci je závod ŽPSV Doloplazy, který v současnosti zaměstnává cca 180 lidí. S tímto závodem obec úzce spolupracuje. Samozřejmostí je zapůjčení mechanizace při stavbách a jiných akcích v obci. V těsné blízkosti obce se nachází několik rybníků. Myslivecké sdružení Nezamyslice má v naší obci odchovnu bažantů. O tuto odchovnu se stará myslivec z naší obce. Místní myslivci také napomáhali při vytvoření tůní v těsné blízkosti obce  vedle zahrádkářské kolonie. Obec provozuje místní čistírnu odpadních vod. Pronajímá prostor v prostorách zámku (MAS, lékař), sezónně cukrárnu a také pronájem kulturního zařízení. Další finanční prostředky získává obec z pronájmu prostor kadeřnictví (obec vlastní veškeré vybavení provozovny) a masáže.

  • Péče o stavební fond a obraz vesnice

Jednoduchý původní půdorys Doloplaz a Poliček  společně se starým místním jménem obcí vypovídá o velmi vysokém stáří sídel. Původní urbanistická struktura ulicovky uzavřená budovou zámku byla vlivem industrializace, vybudováním železnice a v pozdější době i výstavbou panelových domů téměř setřena.  V Poličkách je ještě dnes vidět struktura návesní vsi s dominantou kapličky. Obci dominuje soubor zámku v parkem - přilehlé zámecké budovy, střecha zámku i nádvoří byly v nedávných letech rekonstruovány, provedena byla i revitalizace zámeckého anglického parku. Opraveny  byly i kapličky  Cyrila a Metoděje a Andělů strážných, také boží muka v polích má nový kabát. Restaurovány byly  sochy před kaplí, upraveno přilehlé prostranství. Probíhá restaurování kříže u cesty, který byl v zimě zničen neznámými vandaly a který společně s druhým křížem na opačném konci obce vyznačoval  v minulosti začátek a konec vesnice. Důstojně bylo upraveno prostranství pomníku obětem války v Poličkách i u železničního přejezdu, v nejbližší době bude upraveno prostranství u pomníku na návsi a vytvořen parčík vybavený potřebným mobiliářem. Za zmínku stojí i udržovaná budova mateřské školy s nevšedním reliéfem. Nově bylo vybudováno na školní zahradě dětské hřiště, při jeho stavbě pomohli bezplatně rodiče dětí i ostatní občané. Hřiště využívají nejen děti ze školky, ale je přístupné všem  dětem. Výstavba nové  hasičská zbrojnice, předláždění prostoru  a postupná úprava a ozelenění prostranství návsi stejně jako i nádvoří a zámeckého parku vytváří příjemnou atmosféru v prostoru nejvíce využívaném občany. Jak jsme již uvedli, obec chceme ještě dovybavit potřebným mobiliářem (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, květinové nádoby), aby prostory obce, kde mohou lidé pobývat a  setkávat se, mohli  neomezeně plnit svou funkci. Pro cykloturisty byl vytvořen parčík  u pomníku s turistickou mapou, cykloturisté  navštěvují často  prostranství zámku a parku (sezónně je otevřena „zámecká cukrárna). Plánováno je propojení cyklotrasou s okolními obcemi stejně jako o rozšíření sportovního areálu (víceúčelové hřiště a  dráha pro bruslaře).

  • Občanská vybavenost, inženýrské sítě

​​​​​​​Obecní úřad je umístěn v budově zámku. V této budově sídlí i MAS Na cestě k prosperitě, svou ordinaci provozuje praktický lékař. V zámku přilehlé budově je nově vybavená místní knihovna, kde je možnost internetu pro občany. V druhé rekonstruované budově je kulturní zařízení, které slouží ke kulturním akcím i jako školicí středisko. Část  kulturního domu je sezónně využívaná  jako „zámecká cukrárna“. Pošta v obci není, ale obec  je obsluhována poštou Nezamyslice. V obci je mateřská škola s nově vybavenou školní zahradou, základní školu navštěvují děti v Nezamyslicích. Kulturní akce neprobíhají jen v kulturním domě, ale i na přírodních parketech  v zámecké zahradě a na návsi za kapličkou v Poličkách. Na návsi je prodejna spol. ENAPO. Otevřena je denně,  dopoledne i o víkendech. Do obce přijíždějí často pojízdné prodejny masa, ryb, smíšeného zboží i různého textilu. Fotbalové hřiště je v severní části obce, postupně je rekonstruováno zázemí fotbalového klubu. Vedle fotbalového hřiště je vybudováno víceúčelové hřiště. Pro děti byla nedávno vybudována dvě dětská hřiště –  hřiště v parčíku v místní části Poličky a za mateřskou školou. Obec je plně plynofikovaná. Zásobována je pitnou vodou ze zdroje Brodek u Prostějova. Obec je odkanalizovaná a je napojena na čistírnu odpadních vod, která je stejně jako i kanalizace v majetku obce. Obec je zásobována el. energií z rozvodny Prostějov. Většina rozvodů kabelů NN je vedeno v zemi, zbytek visí na sloupech.

  • Péče o veřejná prostranství a krajinu

​​​​​​​Obec pravidelně udržuje všechna veřejná prostranství, parky i veškerou zeleň, v letošním roce nově osázíme několik květinových záhonů, ozeleníme prostor na návsi kolem prodejny a zkulturníme a ozeleníme prostranství s kontejnery na tříděný  odpad. V posledních letech občané místní části Poličky vysadili ovocnou alej u polní cesty z Poliček do Víceměřic, uhynulé stromy jsou postupně dosazovány. V loňském roce jsme za pomoci pracovníků na veřejně prospěšné práce vysázeli na nevyužitých obecních pozemcích na 200 stromů. V místní části Poličky plánujeme v nejbližší době  vysadit obecní ovocný sad. Do místních parků a na veřejná prostranství plánujeme letos dodat  potřebný mobiliář v hodnotě cca 150 000,- Kč (podána žádost o dotaci), aby mohli tato udržovaná zelená prostranství využívat občané k odpočinku. V těsné blízkosti obce, vedle zahrádkářské kolonie, proběhla revitalizace skládky a byly vytvořeny dvě tůně, které využívají přítoku podzemní vody  a jsou cenným vodním zdrojem jak pro vysokou zvěř z blízkého i vzdálenějšího okolí, tak i pro různé druhy ptactva a vodních živočichů. V posledních letech byla restaurována většina křížů (poslední kříž je nyní v rekonstrukci)  a společně s opravenou boží mukou v poli jsou cennými památkami naší obce. V obci není prozatím žádná cyklostezka, ale obec udržuje polní cesty i chodníky pro tyto sportovní aktivity.

  • Informační technologie

​​​​​​​V obci je místní bezdrátový rozhlas, na obecní úřadě je místní pracoviště Czech Point, mateřská škola, prodejna i místní knihovna využívá internet, který je přístupný i veřejnosti. Obec vede webové stránky www.obecdoloplazy.cz, kde je možno dozvědět  se o historii i současném dění v obci, zápisy ze zastupitelstva obce, prohlédnout  si Zpravodaj obce v elektronické podobě, shlédnout  elektronickou úřední desku  stejně jako i např. prohlédnout si fotografie z většiny pořádaných akcí v obci.

  • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

V krajském kolem soutěže Vesnice roku 2005 obec získala prestižní ocenění „Zelená stuha“ za péči o zeleň a životní prostředí. Za předcházející tři roky byly kolem místních komunikací, chodníků vysázeny téměř tři stovky nových stromů a více něž 800 keřů.

 

O nás

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Organizace